Sengeafsnit S2 - Brandevej
Åbent afsnit med 18 sengepladser.
Sengeafsnit S2
Psykiatrisk Afdeling - Brandevej 
Brandevej 5, 9220 Aalborg Øst

Telefon 97 64 35 21
 

Afsnittet er en del af Klinik Syd, Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien (tidl. Aalborg Psykiatriske Sygehus).

Hvem bliver indlagt?

Patienter, der indlægges på Sengeafsnit S2, er i aldersgruppen 18-30 år.

Afsnittet er et specialafsnit for mennesker, der har en psykotisk lidelse.

Patienterne kommer fra Klinik Syds optageområde, der omfatter følgende kommuner: Aalborg, Vesthimmerland, Rebild og Mariagerfjord.

Indlæggelse - Hvordan?

Indlæggelse på fsnit S2 kan ske på flere måder:

 • Patienten indlægges efter en vurderende samtale i Psykiatrisk Skadestue.
 • Patienten overflyttes fra et andet sengeafsnit (evt. intensivt/lukket afsnit).

Ved indlæggelse modtages patienten af plejepersonale, der fortæller om praktiske forhold, viser rundt i afsnittet og tildeler patienten en sengestue.

I løbet af det første døgn i afsnittet får patienten tildelt en kontaktperson, der følger ham eller hende gennem hele indlæggelsesforløbet.

I et samarbejde mellem patient, læge og kontaktperson klarlægges patientens problemer og behov - og der udarbejdes en behandlingsplan.

Ved indlæggelse skal patienten medbringe:

 • toiletartikler
 • tøj, inkl. undertøj, strømper, overtøj og udesko
 • evt. sportstøj og sportssko
 • vanlig medicin
 • evt. kaffe/te
 • evt. vaskepulver
 • evt. bærbar pc, læsestof, håndarbejde m.v.
 • penge til eget forbrug.

Opbevaring af værdigenstande er på eget ansvar.

Personale i afsnittet

Sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og plejeassistenter udgør det faste personale i afsnittet og varetager bl.a. kontaktperson-funktionen.

Også en overlæge er tilknyttet afsnittet. Overlægen er den behandlingsansvarlige.

Også andre faggrupper kan inddrages i behandlingsforløbet, fx psykolog,  ergoterapeut, fysioterapeut, musikterapeut eller socialrådgiver. Hvem, der inddrages, afhænger af den enkelte patients behov.

Alle faggrupper samarbejder tværfagligt.

Efter ønske har patienten mulighed for at få en samtale med sygehuspræsten i Psykiatrien. Personalet kan hjælpe med at få en aftale på plads.

Behandling

Behandlingen består af flere dele, der supplerer hinanden:

 • samtaler med læge og kontaktperson
 • medicinsk behandling
 • aktiviteter med relevans for behandlingsforløbet.

Efter individuel vurdering er der mulighed for samtale/behandling v/ socialrådgiver, psykolog, musikterapeut, fysioterapeut og/eller ergoterapeut.

Målet er, at patienten efter målrettet behandling og pleje kan udskrives til bedst mulige levevilkår - set ud fra pateintens samlede situation og behov.

Behandlingsplan

I et samarbejde mellem patient, læge, kontaktperson og evt. andre faggrupper udarbejdes der en behandlingsplan. Det skal ske senest 1 uge efter indlæggelse.

Kontaktperson og læge er hovedansvarlig for kontakten til dig, herunder også for udarbejdelse og opfølgning i forhold til pleje- og behandlingsplan.

Statussamtaler

Patienter kan til enhver tid henvende sig til afsnittets personale, når der er emner, de ønsker en samtale om.

Herudover holdes der planlagte statussamtaler mellem patienten og patientens kontaktperson.

Formålet med statussamtalerne er:

 • yderligere afklaring af patientens behov, ønsker og problemer
 • at sikre, at patienten får relevant information om alle dele af behandlingen, så behandlingsforløbet opleves effektivt og sammenhængende
 • at sikre, at patienten får medbestemmelse - og kendskab til evt. valgmuligheder.

Indretning og faciliteter

Sengeafsnit S2 har gode fysiske rammer i byggeri af nyere dato.

Afsnittet har 18 sengepladser. Alle sengestuer er enestuer med eget bad og toilet - og alle er placeret i bygningens stueetage.

Afsnittet har en stor opholdsstue med TV og PC - samt en mindre opholdsstue med musikanlæg.

Udendørs er der to atriumgårde.

Desuden er der lokaler og faciliteter, der kan anvende af alle patienter på Brandevej:

 • Fælles kantine med kaffeautomat
 • gymnastiksal/festsal
 • vaskeri
 • terapi- og aktivitetsrum.

Telefon

Der er en patienttelefon i afsnittet, som kan modtage opkald.
Der er en mønttelefon i afdelingens forhal.

Mobiltelefon må gerne medbringes. Der kan blive henstillet til kun at bruge mobiltelefonen  på egen stue -  bl.a. af hensyn til medpatienter. 

Røgfrit sygehus

For at sikre, at alle kan færdes i et rent og røgfrit miljø, er det ikke tilladt at ryge på de psykiatriske sygehuse og afdelinger i Region Nordjylland.

Hverken personale, pårørende eller andre besøgende må ryge, mens de opholder sig på sygehusets område. Der må altså hverken ryges inde eller ude.

Eneste undtagelse er, at patienter i behandling har adgang til at ryge - i begrænset omfang og altid kun udendørs på bestemte steder. Spørg eventuelt afdelingens personale om, hvor der må ryges.

Hverdagen i afsnittet

Der er en fast døgnrytme i afsnittet.

Den enkelte patient og patientens kontaktperson udarbejder i fællesskab et individuelt ugeprogram - tilpasset den enkeltes behov og behandling.

På alle hverdage er der fælles morgenmøde kl. 9.30, hvor dagens program drøftes.

Aktiviteter

Mange af de aktiviteter, der øves og vedligeholdes under indlæggelse, er praktiske og livsnære (stå op om morgenen, personlig hygiejne, oprydning på egen stue m.v.).

Der er mulighed for at deltage i bagning, opvask andre lettere huslige opgaver.

Desuden er der tilbud om behandlingsrelevante aktiviteter, fx:

 • motionsgrupper
 • holdsport
 • cykel- og gåture
 • køkkengruppe
 • musiklyttegruppe
 • patientundervisning (psykoedukation).

Udskrivelse - Hvordan?

Allerede ved indlæggelsesstart drøftes, hvordan og hvornår udskrivning kan finde sted.

Kontaktpersonen hjælper med at lave konkrete aftaler, der kan lette overgangen fra at være indlagt til igen at skulle klare en hverdag udenfor sygehuset.

Fx kan der (re)etableres kontakt til bo-støtteperson, værested, hjemmesygepleje, bistandsplejem.v.

Nogle patienter fortsætter i et ambulant behandlingsforløb efter udskrivelse fra afsnittet - med støtte fra det ambulante psykiatriske team.
Også her etableres der kontakt, inden patienten udskrives fra afsnittet.

Samarbejde

Patienter, der indlægges på Sengeafsnit S2, har enten været i kontakt med Psykiatrisk Skadestue og/eller et sengeafsnit i Psykiatrien - Mølleparkvej.

Personalet på S2 har et tæt samarbejde med disse øvrige afsnit, bl.a. for at sikre, at relevant information formidles videre.

I et behandlingsforløb kan det være nyttigt at indhente information fra patientens professionelle netværk - fx fra patientens læge, hjemmesygeplejerske, støtte-kontaktperson eller sagsbehandler.

Samarbejde med disse personer vil ofte også være relevant i forbindelse med udskrivelse.

Pårørende

Nære pårørende er vigtige samarbejdspartnere i behandlingsforløbet.

Pårørende vil blive tilbudt samtaler med patientens kontaktperson og/eller læge i behandlingsforløbet. Personalet har en forventning om, at også patienten deltager i disse samtaler.

Afsnittets personale informerer nære pårørende om sygdom, pleje og behandling - og lytter til de pårørendes erfaringer. Dette dog med opmærksomhed på tavshedspligt - såfremt patienten ikke samtykker til videregivelse af disse informationer.

Aftenarrangementer

Et par gange om året holder vi et aftenarrangement, hvor der er rundvisning i afdelingen.
Aftenen byder også på dialog og socialt samvær, og afdeligens personale informerer om et bestemt tema/emne og svarer på spørgsmål fra de fremmødte.

Aftenarrangementerne udbydes i samarbejde med de øvrige afsnit på Brandevej. 

Besøgstider

Der er følgende besøgstider i Sengeafsnit S2:

 • Hverdage: kl. 14-22
 • Lørdag, søndag og helligdage: kl. 10-22.

Sådan finder du vej

Sengeafsnit S2 er en del af psykiatrisk afdeling på Brandevej 5, 9220 Aalborg Øst.

(Brandevej er en sidevej til Langagervej, hvor bl.a. Nordjyske Stiftstidende og Aalborg Handelsskole har til huse).

Informationsmateriale

Ved indlæggelse udleveres en mappe med informationsmateriale:

Kontaktinformation

Overlæge Dimitrios Zannakos, 97 64 34 61

Afsnitsledende sygeplejerske Irene Tribler, 97 64 35 18

Patienttelefon, 97 64 35 23.


Yderligere information
 • Kontaktperson:
 • Lægesekretær Anni Hejlesen
 • Tlf. 97 64 34 70
 • Opdateret d.
 • 1. juli 2013